අප අමතන්න

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) කාර්යාලය
පිංඅරාව
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2222 218
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2222 218
විද්‍යුත් තැපෑල : dcsengupc@gmail.com


 

Contact us

5 + 7 =